60% පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව - නියමයන් සහ කොන්දේසි - Uniglobe Markets

60% පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව – නියමයන් සහ කොන්දේසි

60% පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව – නියමයන් සහ කොන්දේසි

 1. මෙම ලේඛනයේ අඩංගු නියමයන් හා කොන්දේසි වලට යටත්ව යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය විසින් එහි සියළුම සක්‍රීය නව සේවාදායකයින්ට 60% ක පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාවක් සඳහා අනුග්‍රහය දක්වයි.
 2. මෙම ප්‍රසාද දීමනාව ලබාදෙන කාලසීමාව තුළදී වෙළෙඳ ගිණුමක් විවෘත කිරීම මගින්, ගණුදෙනුකරු යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති වෙළෙඳ නියමයන් සහ කොන්දේසි මෙන්ම මෙහි දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසිද කියවා ඒවාට බැඳී සිටීමට එකඟ වන බවට පිළිගත යුතුය.
 3. 60% පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ලැබීමට නම්, ගණුදෙනුකරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ වෙළෙඳ ගිණුම් වලට ඇමරිකානු ඩොලර් 300 ක අවම තැම්පතුව හෝ ඊට වැඩි මුදලක් තැම්පත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
 4. බැර කරනු ලබන මෙම ප්‍රසාද දීමනාවේ වලංගු කාලසීමාව එය වෙළෙඳ ගිණුමට බැර කළ දිනයේ සිට මාස දෙකක් දක්වා වනු ඇත. මෙම කාලය තුළ භාවිතා නොකරන ඕනෑම බෝනස් මුදලක් ස්ව්‍යංක්‍රීයවම ඉවත් වනු ඇත. යම්කිසි ගිණුමක ප්‍රසාද දීමනා කිහිපයක් තිබේනම්, එම එක් එක් ප්‍රසාද දීමනාවේ වලංගු කාලසීමාව තීරණය වන්නේ ඒවා ගිණුමට බැර කළ දිනයට අදාලව වේ.
 5. අභ්‍යන්තර ගණුදෙනු ප්‍රසාද දීමනාව ලබාගැනීමට සුදුසුකමක් නොවේ; තවත් සේවාලාභියෙකුගේ සිට ∕ තැරැව්කරු හඳුන්වා දීමේ ගිණුමක සිට වැනි ගණුදෙනු.
 6. ප්‍රසාද දීමනාව සහිත ගිණුම් වලට ලබාදෙන උපරිම ලීවරණය 1: 300 වේ. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතයේ ස්වකීය අභිමතය පරිදි පෙර දැනුම්දීමකින් තොරව මෙම ලීවරණය ඉවත් කිරීමට හෝ පහළ දැමීමට ඉඩ ඇත.
 7. මෙම ප්‍රසාද දීමනාව ලබා ගැනීමට නම් ගණුදෙනුකරු විසින් ඔහුගේ ∕ ඇයගේ සම්පූර්ණ නම සහ ගිණුම් අංකය සඳහන් කර පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනා ඉල්ලීමක් [email protected] යන ඊමේල් ලිපිනය වෙත යොමු කිරීම අනිවාර්ය වේ. අනුමත වූ පසුව, ගණුදෙනුකරුට පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ලැබෙනු ඇත.
 8. ගණුදෙනුකරුවන් විසින් මුදල් තැම්පත් කර දින 5 ක් ඇතුළත ඔවුන්ගේ පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යය වේ. යම්කිසි ගණුදෙනුකරුවෙක් ඔහුගේ ප්‍රසාද දීමනා ඉල්ලීම සකස් වීමට පෙර වෙළෙඳාම් කටයුතු සිදුකළහොත්, එම ගණුදෙනුකරුට පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව හිමි නොවනු ඇත.
 9. සුදුසුකම් ලැබූ ගණුදෙනුකරුවන්ට ඕනෑම තැම්පතුවක් සඳහා හිමි උපරිමය ඇමරිකානු ඩොලර් 6000 දක්වා 60% පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ලැබෙනු ඇත ( 3 වන පරිච්ඡේදය බලන්න ), එහිදී අදාල ගණුදෙනුකරු මත පදනම්ව උපරිම අගය සීමාව ආදේශ වේ.
 10. පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ලබාදීම සළකන ලද ගණුදෙනුකරුවෙකුගේ එක් ගිණුමකට පමණක් සීමා වේ, එම ගණුදෙනුකරු යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සමඟ පවත්වාගෙන යන අනෙක් ගිණුම් නොසලකා හරිනු ලැබේ. ගණුදෙනුකරුවෙකුගේ වෙළෙඳ ගිණුම දැනටමත් වෙනත් දීමනාවකට භාජනය වී ඇත්නම් පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව බැර නොවෙනු ඇත.
 11. පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සමඟ වෙළෙඳ හැකියාව වැඩි කීරීම පිණිස පමණක් පවතින අතර ගණුදෙනුකරුට එය විකිණීමට හෝ ආපසු ගැනීමට නොහැකිය. පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ගිණුමට බැර වීමෙන් පසුව ගණුදෙනුකරු විසින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළහොත් වහාම එම ආපසු ගැනීමේ ඉල්ලීම බේරුම් කිරීමට පෙර හෝ ඕනෑම අවස්ථාවක යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය විසින් ගණුදෙනුකරුගේ ගිණුමෙන් පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇත.
 12. මුදල් ආපසු ගැණීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා නිදසුනක් : (a) ගණුදෙනුකරුගේ මූලික තැම්පතුව ඇමරිකානු ඩොලර් 1000 ලෙස ගනිමු (b) එවිට පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව වනුයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 600 ( මූලික තැම්පතුවෙන් 60% ) කි (c) එනිසා ආරම්භක හිමිකම ඇමරිකානු ඩොලර් (1000 + 600 ) = 1600 ( තැම්පතුව + ප්‍රසාද දීමනාව ) ලෙස (d) ගණුදෙනුකරු ඇමරිකානු ඩොලර් 400 ක ලාභයක් ඉපැයීමට සමත් වූයේ යැයි සිතන්න (e) දැන් ගිණුමේ මුළු ශේෂය ඇමරිකානු ඩොලර් 2000 ක් බව පැහැදිලිය (f) නමුත් ගණුදෙනුකරුට ආපසු ලබාගැනීමට හැකි මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් 1400 ( මුළු ශේෂය- ප්‍රසාද දීමනාව) කි
 13.  වෙළෙඳ ගිණුම් අතර සිදුකෙරෙන අරමුදල් හුවමාරුකිරීම් ද මුදල් ආපසු ගැනීම් ලෙස සළකනු ලැබෙන බැවින්, එවන් ආකාරයේ මුදල් හුවමාරුවක් සිදුකළ විට 60% පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව මුලින් බැර කළ ගිණුමෙන් එම පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ඉවත් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.
 14.  මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි තුළින් පෙන්වා දී ඇති සියළු අවශ්‍යතා සපුරාලීමෙන් පසුව සුදුසුකම් ලබන ගණුදෙනුකරුවන්ගේ ගිණුම් තුළට පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව කාල්පනික මුදලක් ලෙස බැර කිරීම සිදුවේ. පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ගණුදෙනුකරුවන් වෙත ලබාදීම යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ වගකීමක් ලෙස සඳහන් කිරීම හෝ අර්ථ විග්‍රහ කිරීම නොකළ යුත්තේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ අභිමතය පරිදි ඒකපාක්ෂිකව, ඉතා ඉක්මනින් සහ කොන්දේසි විරහිතව අත්හිටුවීමට සහ ගණුදෙනුකරුගේ ගිණුමේ ශේෂයෙන් අඩු කිරීමට හැකියාව ඇති බැවිනි.
 15. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය එහි ගණුදෙනුකරුවන්ට මෙම පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ලබාදෙන්නේ ගණුදෙනුකරු සෑමවිටම නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට එකඟ වන තත්වයන් මතය, මෙම දීමනාව සත්භාවයෙන් පරිහරණය කරන්න, පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාව මගින් ජනනය වූ ලාභ හෝ, සපයා ඇති ණය මුදල හෝ උදුරා ගැනීමේ එකම අරමුණින් හෝ එවන් උත්සාහයක් ඇතිව වෙළෙඳ ගණුදෙනුවක් හෝ ගණුදෙනු සිදුකර මෙම දීමනාව අයථා පරිහරණයෙහි නොයෙදෙන්න.ගණුදෙනුකරු තම ගණුදෙනු ඇතුළුව , අභන්තරිකව (යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සමඟ ඇති අනෙක් වෙළෙඳ ගිණුම් යොදාගෙන) සළකන ලද කාල පරාසයක් තුළ එක් දිශාවකට විවෘත කළ ගණුදෙනු තබාගෙන, හෝ බාහිරව (වෙනත් තැරැව්කරුවන් සමඟ ඇති ගිණුම් යොදායෙන) සීමා රහිතව හෙජින් කිරීම.
 16. යම්හෙයකින් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයට ගණුදෙනුකරුවෙක් ( තනි පුද්ගලයකු හෝ කණ්ඩායමක් ලෙස යනාදී වශයෙන් ) මෙම පිළිගැනීමේ ප්‍රසාද දීමනාවේ නියමයන් හා කොන්දේසි සපුරාලීමට අපොහොසත් වන බවට සැකයක් ඇති වුවහොත් හෝ විශ්වාස කිරීමට හේතුවක් ලැබුණහොත්, තම ස්වකීය අභිමතය අනුව (i) ප්‍රතිකේෂ්ප කිරීමට, රදවා තබා ගැනීමට හෝ ගණුදෙනුකරුගෙන් ආපසු ගැනීමට (ii) ගණුදෙනුකරුගේ ගිණුම අවහිර කිරීමට (iii) යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සේවා සඳහා ගණුදෙනුකරුගේ ප්‍රවේශය වැලැක්වීමට (iv) යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සහ ගණුදෙනුකරුගේ ගිණුම අතර ඇති ගිවිසුම අවලංගු කිරීමට (v) නියමයන් හා කොන්දේසි අවභාවිතා කරමින් ඉපැයූ ලාභ අවලංගු කිරීමට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයට හිමිකම තිබේ.
 17. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය තම අභිමතය පරිදි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමේදී එහි අඩංගු නියමයන් සහ කොන්දේසි හෝ එයට අදාල වන ඕනෑම ප්‍රතිපත්තියක් ගණුදෙනුකරුගේ අනුමැතියකින් තොරව ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඒකපාර්ශ්විකව නවීකරණය කිරීමට, වෙනස්කිරීමට හෝ අවසන් කර දැමීමට හිමිකම ඇත.
 18. විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳාම සහ වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් (‘CFDs’) යනු සීමාන්තිකයක් මත වෙළෙඳාම සිදු කෙරෙන සංකීර්ණ මූල්‍ය නිපැයුම් බව ගණුදෙනුකරු විසින් පිළිගත යුතුය. වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වෙළෙඳාමෙහි නිරත වීම ඉතා ඉහල මට්ටමේ අවදානමක් රැගෙන එන බැවින් ලීවරණය ඔබගේ වාඩියට මෙන්ම අවාසියටද හේතු විය හැකිය. එහි ප්‍රථිඵලයක් වශයෙන්, වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් සියළුම ගණුදෙනුකරුවන්ට නොගැළපීමට ඉඩ ඇත මක්නිසාද යත් ඔබගේ ආයෝජිත මුළු ප්‍රාග්ධනයම අහිමිවීයාමට ඉඩ ඇති බැවිනි. ඔබ විසින් අහිමිවීමෙන් බලපෑමක් නොවන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මුදලක අවදානම නොගත යුතුය. කරුණාකර මෙහි අඩංගු වන අවදානම සම්පූර්ණයෙන් වටහාගත් බවට තහවුරු කරගෙන , එවන් ගණුදෙනු වලට ඇතුළත් වීමට පෙර අවශ්‍යනම් ස්වාධීන උපදේශ ලබා ගැනීමට පසුබට නොවන්න.
Copyright © 2015-2021 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ