මුදල් ප්‍රතිදාන - නියමයන් සහ කොන්දේසි - Uniglobe Markets

මුදල් ප්‍රතිදාන – නියමයන් සහ කොන්දේසි

මුදල් ප්‍රතිදාන – නියමයන් සහ කොන්දේසි

1. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය එහි සියළුම සක්‍රීය නව ගණුදෙනුකරුවන්ට, මෙම ලේඛනයෙහි ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට අදාලව මුදල් ප්‍රතිදානය කිරීමට අනුග්‍රහය දක්වයි
2. මෙම දීමනාව ලබාදෙන කාලසීමාව තුළදී වෙළෙඳ ගිණුමක් විවෘත කිරීම මගින්, ගණුදෙනුකරු යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති වෙළෙඳ නියමයන් සහ කොන්දේසි මෙන්ම මෙහි දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසිද කියවා ඒවාට බැඳී සිටීමට එකඟ වන බවට පිළිගත යුතුය.
3. මුදල් ප්‍රතිදාන සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට නම්, ගණුදෙනුකරු මූලික තැම්පත් කිරීමෙන් පසු අවම වශයෙන් මාසයක කාලයක්වත් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සමඟ වෙළෙඳ ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාම අනිවාර්ය වේ.
4. මුදල් ප්‍රතිදාන ලබා ගැනීමට නම් ගණුදෙනුකරු විසින් ඔහුගේ ∕ ඇයගේ සම්පූර්ණ නම සහ ගිණුම් අංකය සඳහන් කර මුදල් ප්‍රතිදාන දීමනා ඉල්ලීමක් [email protected] යන ඊමේල් ලිපිනය වෙත යොමු කිරීම අනිවාර්ය වේ. අනුමත වූ පසුව, ගණුදෙනුකරුට මුදල් ප්‍රතිදාන දීමනාව හිමිවනු ඇත.
5. ගණුදෙනුකරුවන් විසින් මුදල් තැම්පත් කර දින 5 ක් ඇතුළත ඔවුන්ගේ මුදල් ප්‍රතිදාන ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යය වේ. යම්කිසි ගණුදෙනුකරුවෙක් ඔහුගේ දීමනා ඉල්ලීම සකස් වීමට පෙර වෙළෙඳාම් කටයුතු සිදුකළහොත්, එම ගණුදෙනුකරුට මුදල් ප්‍රතිදාන හිමි නොවනු ඇත.
6. මුදල් ප්‍රතිදාන දීමනාව ලබාදීම සළකන ලද ගණුදෙනුකරුවෙකුගේ එක් ගිණුමකට පමණක් සීමා වේ, එම ගණුදෙනුකරු යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සමඟ පවත්වාගෙන යන අනෙක් ගිණුම් නොසලකා හරිනු ලැබේ. ගණුදෙනුකරුවෙකුගේ වෙළෙඳ ගිණුම දැනටමත් වෙනත් දීමනාවකට භාජනය වී ඇත්නම් මුදල් ප්‍රතිදාන බැර නොවෙනු ඇත.
7. එක් එක් ගණුදෙනුකරුවා සඳහා මුදල් ප්‍රතිදාන ගණනය කිරිම සහ ලබාදීම සිදුකෙරෙනුයේ පහත සඳහන් වගුවේ ආකාරයට වේ:


වෙළෙදාම් කෙරෙන කොටස් ප්‍රාන්තරය මුදල් ප්‍රතිදානය
කොටස් 1 සිට – කොටස් 199 දක්වා එක් කොටසකට USD 4 බැගින්
කොටස් 200 සිට – කොටස් 499 දක්වා එක් කොටසකට USD 5 බැගින්
කොටස් 500 සිට – කොටස් 699 දක්වා එක් කොටසකට USD 7 බැගින්
කොටස් 700 ට වැඩි එක් කොටසකට USD 10 බැගින්

8. විවෘත ගණුදෙනු මුදල් ප්‍රතිදාන ගණනය කිරීමේදී ඇතුළත් කරනොගනු ඇත. මුදල් ප්‍රතිදාන සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට නම් ගණුදෙනුවක ආරම්භය සහ අවසානය අතර අවම වෙනස මිනිත්තු 5 ට සහ පිප් 5 ට වඩා අඩු නොවිය යුතුය (මෙම තත්වයන් දෙකම සපුරාලිය යුතුය).
9. මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි තුළින් පෙන්වා දී ඇති සියළු අවශ්‍යතා සපුරාලීමෙන් පසුව සුදුසුකම් ලබන ගණුදෙනුකරුවන්ගේ ගිණුම් තුළට මුදල් ප්‍රතිදාන බැර කිරීම සිදුවේ.
10. ගණුදෙනුකරු සඳහා එක් මාසික දින දර්ශන මාසයක් සම්පූර්ණ නොවුවද, ඕනෑම අවස්ථාවකදී මෙම වැඩසටහන ඉවත්කිරීමට හෝ ආපසු ගැනීමට පූර්ණ අයිතිය යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සතු වේ.
11. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය එහි ගණුදෙනුකරුවන්ට මෙම මුදල් ප්‍රතිදාන ලබාදෙන්නේ ගණුදෙනුකරු සෑමවිටම නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට එකඟ වන තත්වයන් මතය, මෙම දීමනාව සත්භාවයෙන් පරිහරණය කරන්න, මෙම දීමනාව අවභාවිතා නොකළ යුතුය.
12. යම්හෙයකින් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයට ගණුදෙනුකරුවෙක් ( තනි පුද්ගලයකු හෝ කණ්ඩායමක් ලෙස යනාදී වශයෙන් ) මෙම මුදල් ප්‍රතිදාන දීමනාවේ නියමයන් හා කොන්දේසි සපුරාලීමට අපොහොසත් වන බවට සැකයක් ඇති වුවහොත් හෝ විශ්වාස කිරීමට හේතුවක් ලැබුණහොත්, තම ස්වකීය අභිමතය අනුව (i) ප්‍රතිකේෂ්ප කිරීමට, රදවා තබා ගැනීමට හෝ ගණුදෙනුකරුගෙන් ආපසු ගැනීමට (ii) ගණුදෙනුකරුගේ ගිණුම අවහිර කිරීමට (iii) යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සේවා සඳහා ගණුදෙනුකරුගේ ප්‍රවේශය වැලැක්වීමට (iv) යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සහ ගණුදෙනුකරුගේ ගිණුම අතර ඇති ගිවිසුම අවලංගු කිරීමට (v) නියමයන් හා කොන්දේසි අවභාවිතා කරමින් ඉපැයූ ලාභ අවලංගු කිරීමට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයට හිමිකම තිබේ.
13. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය තම අභිමතය පරිදි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමේදී එහි අඩංගු නියමයන් සහ කොන්දේසි හෝ එයට අදාල වන ඕනෑම ප්‍රතිපත්තියක් ගණුදෙනුකරුගේ අනුමැතියකින් තොරව ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඒකපාර්ශ්විකව නවීකරණය කිරීමට, වෙනස්කිරීමට හෝ අවසන් කර දැමීමට හිමිකම ඇත.
14. විදේශ විනිමය හුවමාරු වෙළෙඳාම සහ වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් (‘CFDs’) යනු සීමාන්තිකයක් මත වෙළෙඳාම සිදු කෙරෙන සංකීර්ණ මූල්‍ය නිපැයුම් බව ගණුදෙනුකරු විසින් පිළිගත යුතුය. වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වෙළෙඳාමෙහි නිරත වීම ඉතා ඉහල මට්ටමේ අවදානමක් රැගෙන එන බැවින් ලීවරණය ඔබගේ වාඩියට මෙන්ම අවාසියටද හේතු විය හැකිය. එහි ප්‍රථිඵලයක් වශයෙන්, වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් සියළුම ගණුදෙනුකරුවන්ට නොගැළපීමට ඉඩ ඇත මක්නිසාද යත් ඔබගේ ආයෝජිත මුළු ප්‍රාග්ධනයම අහිමිවීයාමට ඉඩ ඇති බැවිනි. ඔබ විසින් අහිමිවීමෙන් බලපෑමක් නොවන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මුදලක අවදානම නොගත යුතුය. කරුණාකර මෙහි අඩංගු වන අවදානම සම්පූර්ණයෙන් වටහාගත් බවට තහවුරු කරගෙන , එවන් ගණුදෙනු වලට ඇතුළත් වීමට පෙර අවශ්‍යනම් ස්වාධීන උපදේශ ලබා ගැනීමට පසුබට නොවන්න.

Copyright © 2015-2021 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ