මුදල් ප්‍රතිදාන - Uniglobe Markets

මුදල් ප්‍රතිදාන

මුදල් ප්‍රතිදාන

rebate2

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ අප සෑම විටම ලෙන්ගතුභාවය අගයන අතර, අප විසින් අපගේ ගණුදෙනුකරුවන්ට ත්‍යාග ලෙස මුදල් ප්‍රතිදාන පිරිනැමීමෙන් ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්නෙමු.

ඔබත් අදම යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සමඟ වෙළෙඳ ගිණුමක් ආරම්භ කර ඔබ කරන සෑම සම්මත කොටස් 1 ක ගණුදෙනුවක් සඳහාම $10 ක් දක්වා ලබා ගන්න.

 වෙළෙදාම් කෙරෙන කොටස් ප්‍රාන්තරය මුදල් ප්‍රතිදානය
කොටස් 1 සිට – කොටස් 199 දක්වා එක් කොටසකට USD 4 බැගින්
කොටස් 200 සිට – කොටස් 499 දක්වා එක් කොටසකට USD 5 බැගින්
කොටස් 500 සිට – කොටස් 699 දක්වා එක් කොටසකට USD 7 බැගින්
කොටස් 700 ට වැඩි එක් කොටසකට USD 10 බැගින්

 

මුදල් ප්‍රතිදාන පිරිනැමීමට අදාළ නියමයන් සහ කොන්දේසි

Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ