අරමුදල් - Uniglobe Markets

අරමුදල්

යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ අප ගණුදෙනුකරුවන්ගේ අරමුදල් සඳහා මනා ආරක්ෂාවක් ලබා දීම අපගේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරය කොට සළකන්නෙමු. ලෝකයේ ප්‍රමුඛපෙළේ ආයෝජන බැංකු සමඟ අප විසින් සහයෝගීතාවන් තබාගෙන සිටින අතර අප ගණුදෙනුකරුවන්ගේ අරමුදල් තැම්පත් කර තබන්නේ එම බැංකු තුළ වේ. සියලුම ගණුදෙනුකරුවන්ගේ අරමුදල් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ සියලුම ආයතනික ගිණුම් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්වූ, එක් එක් ගණුදෙනුකරුට වෙන්කරන ලද ගිණුම් තුළ රදවා තබනු ලැබේ.

විධික්‍රම උපරිම තැන්පතු මුදල අවම තැන්පතු මුදල තැන්පතු කාලය තැන්පතු ගාස්තු තැන්පතු
බැංකු හුවමාරුව
අසීමිතයි $250 වැඩ කරන දින 2 ත් 7 ත් අතර කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
අසීමිතයි $100 පැය 2 ක් දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
ණය පත්
$5,000 $50 පැය 2 ක් දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
$5,000 $50 පැය 2 ක් දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
$5,000 $50 පැය 2 ක් දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
$5,000 $50 පැය 2 ක් දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
ජාලගත ගෙවීමේ විකල්පය
$15,000 $50 මිනිත්තු 30 දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
$10,000 $50 මිනිත්තු 30 දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
අසීමිතයි $50 මිනිත්තු 30 දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
අසීමිතයි $50 මිනිත්තු 30 දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
අසීමිතයි $50 මිනිත්තු 30 දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
$50 $50 මිනිත්තු 30 දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
$10,000 $50 මිනිත්තු 30 දක්වා කිසිවක් නොමැත තැන්පතු
විධික්‍රම ආපසු ගැනීමේ අවම මුදල ආපසු ගැනීමට ගතවන කාලය ආපසු ගැනීමේ ගාස්තු ආපසු ගැනීම්
බැංකු හුවමාරුව
$150 ව්‍යාපාරික දින 2 ත් 10 ත් අතර අදාල බැංකුව මත තීරණය වේ ආපසු ගැනීම්
$150 ව්‍යාපාරික දින 2 ත් 10 ත් අතර අදාල බැංකුව මත තීරණය වේ ආපසු ගැනීම්
ණය පත්
$10 ව්‍යාපාරික දින 2 ත් 10 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
$10 ව්‍යාපාරික දින 2 ත් 10 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
$10 ව්‍යාපාරික දින 2 ත් 10 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
$10 ව්‍යාපාරික දින 2 ත් 10 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
ජාලගත ගෙවීමේ විකල්පය
$10 පැය 2 ත් 24 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
$10 පැය 2 ත් 24 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
$10 පැය 2 ත් 24 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
$10 පැය 2 ත් 24 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
$10 පැය 2 ත් 24 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
$10 පැය 2 ත් 24 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්
$10 පැය 2 ත් 24 ත් අතර කිසිවක් නොමැත ආපසු ගැනීම්

සියලුම තැන්පතු සහ ආපසු ගැනීම් එම ව්‍යාපාරික දිනයේම ග්‍රිනිච් මධ්‍යන වේලාවෙන් පෙ.ව 7.00 ත් ප.ව 5.00 අතර කාලයේදී ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

දේශීය තැන්පතු සහ ආපසු ලබා ගැනීම් සඳහා, කරුණාකර ඔබගේ දේශීය ඒජන්තවරයා හෝ ඔබගේ ගිණුම් කළමනාකරු සම්බන්ධ කර ගන්න.

*යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය මුදල් තැන්පත් කිරීමේදී හෝ ආපසු ගැනීමේදී කිසිදු ගාස්තුවක් අය කරනු නොලැබේ, ඔබගේ ගෙවීමේ සේවා සැපයුම්කරු මත පදනම්ව ගාස්තු අය වීමට ඉඩ ඇත. සෑම ගණුදෙනුකරුවෙකුම ඔවුන්ට අදාල ගෙවීමේ සේවා සැපයුම්කරුගේ නවතම ගාස්තු සහ අයකිරීම් පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව අපගේ උපදේශයයි.
Copyright © 2015-2019 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ