මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

Uniglobe Markets කුමක් සඳහාද ?

සැබෑ ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදන තැරැව්කරණ ( ECN Broker) ආයතනයකි
අවම විදේශ

වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න

ප්‍රචාරක කටයුතු

තැම්පතු සඳහා 60% ක බෝනස් මුදලක්
මිතුරෙකුට හදුන්වා දී $ 100 ක් උපයා ගන්න.

දැන්ම අයදුම් කරන්න

නොමිලේ පුහුණුව

නොමිලේ සහ පහසුවෙන් විදේශ විනිමය වෙළෙඳාම පුහුණුව
තැම්පතුවක් අවශ්

දැන්ම අයදුම් කරන්න

ක්ෂණික අරමුදල්

දේශීය බැංකු තැම්පතු
ආරක්ෂිත ඊ-මුදල් පසුම්බි 10 ක්
ණය පත් / හර පත් /

වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න

වෙළෙඳ ගිණුම්

 • Micro ගිණුම
 • Mini ගිණුම
 • Standard ගිණුම
 • ECN Classic ගිණුම
 • ECN Elite ගිණුම
 • විවෘත කිරීමේ අවම තැම්පතුව: 100$ කින් විදේශ විනිමය වෙළෙඳාම අරඹන්න.

  1: 500 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි

  0.01 ක අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය : කුඩාම කොටස් ප්‍රමාණයෙන් වෙළෙඳාම් කිරීමට අවස්ථාව

  1.5 තරම් කුඩා තැරැව්කරණ ගාස්තු: විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ තරඟකාරී තැරව්කරණ ගාස්තු

  කොමිස් නැත , මාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි:හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ .

  ප්‍රසාද දීමනා :රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න
 • විවෘත කිරීමේ අවම තැම්පතුව: 250 $ කින් විදේශ විනිමය වෙළෙඳාම අරඹන්න.

  1: 400 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි.

  0.1 ක අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය

  1.3 තරම් කුඩා තැරැව්කරණ ගාස්තු: විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ තරඟකාරී තැරව්කරණ ගාස්තු

  කොමිස් නැත , මාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි: හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ .

  ප්‍රසාද දීමනා: රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න
 • විවෘත කිරීමේ අවම තැම්පතුව : 1000$ කින් විදේශ විනිමය වෙළෙඳාම අරඹන්න

  1: 200 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි .

  සම්මත කොටස් 1 ක අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය

  තැරැව්කරණ ගාස්තු පිප් 1 ක් වැනි කුඩා අගයකි .

  කොමිස් නැත , මාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි:හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ .

  ප්‍රසාද දීමනා : රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න
 • 1000$ කින් ශුද්ධ ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදන ජාල තැරැව්කරණ ගාස්තු සමඟ වෙළෙඳාම

  1: 100 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි

  අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය 0.1 කි .

  තැරැව්කරණ ගාස්තුව අය නොකෙරේ: අමතර පැනවුණු ගාස්තු වලින් තොරව අන්තර් – බැංකු තැරැව්කරණ ගාස්තු පමණයි.

  කොමිස්: සම්මත කොටස් 1 කට 10$ බැගිනිමාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි: හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ

  ප්‍රසාද දීමනා :රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න
 • 10,000$ කින් ඉහළ සේවා සහ ශුද්ධ ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදන ජාල තැරැව්කරණ ගාස්තු සමඟ වෙළෙඳාම

  1: 100 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි .

  සම්මත කොටස් 1 ක අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය

  තැරැව්කරණ ගාස්තුව අය නොකෙරේ: අමතර සැඟවුණු ගාස්තු වලින් තොර අන්තර් – බැංකු තැරැව්කරණ ගාස්තු පමණයි.

  කොමිස් වශයෙන්: සම්මත කොටස් 1 කට 7$ බැගිනි මාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි: හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ .

  ප්‍රසාද දීමනා :රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න

සජීවී තැරැව්කරණ ගාස්තු

 • විදේශ විනිමය
 • වෙළඳ භාණ්ඩ
 • දර්ශක
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.18430 1.18435
  USDJPY111.242 111.248
  USDCHF0.98070 0.98077
  GBPUSD1.33069 1.33078
  AUDUSD0.76276 0.76281
  GBPJPY148.036 148.046
  EURGBP0.88992 0.89001
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL57.87 57.90
  UKOIL62.73 62.75
  XAUUSD1290.91 1291.17
  XAGUSD17.097 17.107
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002597.3 2597.8
  US3023519.70 23521.81
  GER3012988 12989
  AUS2005972 5973
  NAS1006387.40 6388.50
  ESP3510063 10069
  JPN22522446.40 22455.50

USOIL -Technical Analysis

The price of a barrel of US oil rose over the past two days, and we fi ..[Read More]

Posted on නොවැම්බර් 21, 2017 at 10:03 පෙරවරු

EURUSD – Technical Analysis

The EURUSD pair is still trading above 1.1790, and stability above thi ..[Read More]

Posted on නොවැම්බර් 21, 2017 at 09:57 පෙරවරු

GBPUSD – Technical Analysis

GBPUSD is still in the upside direction to trade at levels above 1.321 ..[Read More]

Posted on නොවැම්බර් 21, 2017 at 09:52 පෙරවරු

වෙළෙඳ නිෂ්පාදන

ෆොරෙක්ස්

නවීන ජංගම දුරකථන සහ පරිගණක මගින් MT4 මෘදුකාංගය යොදාගෙන ප්‍රධාන මුදල් යුගල, හැරවුම් මුදල් යුගල , සුළු මුදල් යුගල යන ඕනෑම විදේශ විනිමය යුගලක් මත අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වෙළෙඳාමෙහි නිරත වන්න.

වෙළෙඳ භාණ්ඩ

රන්, රිදී, තඹ ඇතුළු අනෙකුත් වටිනා ලෝහ වර්ග මතද බොරතෙල්, පෙට්‍රෝලියම්, සැහැල්ලු පෙට්‍රෝලියම්, ස්වාභාවික වායු ඇතුළු අනෙකුත් බලශක්ති ප්‍රභේද මතද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ආයෝජනය කරන්න.

දර්ශක

ඇමරිකානු , යුරෝපීය සහ ආසියානු දර්ශක මත වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වෙළෙඳාමෙහි නිරත වන්න

ප්‍රකාශන අයිතිය ©2015-2017 uniglobemarkets.com සතුය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
Request a Call Back