මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.10897 1.10904
  USDJPY106.373 106.386
  USDCHF0.97795 0.97847
  GBPUSD1.21430 1.21553
  AUDUSD0.67767 0.67789
  GBPJPY129.164 129.258
  EURGBP0.91230 0.91312
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL54.84 54.88
  UKOIL58.69 58.71
  XAUUSD1512.97 1513.81
  XAGUSD17.110 17.132
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002890.8 2891.6
  US3025915.70 25919.00
  GER3011563 11570
  AUS2006650 6656
  NAS1007602.97 7605.27
  ESP359276 9284
  JPN22520581.17 20588.13

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Dow Jones Technical Analysis

The Dow Jones continues to drop to levels below 25450, its stability below this level coul...

Oil Technical Analysis

Oil is now stabilizing around 54.00. We will maintain our negative expectations for the pr...

Gold Technical Analysis

Gold continues to rise and settles around 1520.00. We will maintain our positive outlook f...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2019 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ