මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.11325 1.11331
  USDJPY108.677 108.680
  USDCHF0.99067 0.99082
  GBPUSD1.29140 1.29159
  AUDUSD0.68533 0.68537
  GBPJPY140.341 140.373
  EURGBP0.86195 0.86210
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL55.84 55.86
  UKOIL61.03 61.06
  XAUUSD1491.95 1492.13
  XAGUSD17.553 17.561
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5003009.1 3009.9
  US3026873.30 26876.60
  GER3012810 12817
  AUS2006650 6656
  NAS1007919.48 7921.78
  ESP359276 9284
  JPN22522802.60 22809.16

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

EUR / USD Technical Analysis

The EUR / USD continues to trade positively, pushing the pair up and settling around 1.112...

GBP / USD Technical Analysis

The GBP / USD exchange rate rises and settles around 1.2870, and stability above this leve...

USD/JPY Technical Analysis

USDJPY is trading positively, and now stands around 108.50. We will maintain our positive ...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2019 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ