මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.17400 1.17412
  USDJPY106.518 106.529
  USDCHF0.91686 0.91701
  GBPUSD1.3055 1.3060
  AUDUSD0.71426 0.71450
  GBPJPY138.985 139.144
  EURGBP0.89880 0.90001
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL41.60 41.63
  UKOIL44.53 44.56
  XAUUSD1911.66 1912.68
  XAGUSD24.778 24.823
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5003342.8 3343.4
  US3027757.90 27761.20
  GER3012826.83 12833.75
  AUS2006650 6656
  NAS10010916.26 10918.10
  ESP359276 9284
  JPN22522732.48 22739.52

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis GBP/USD

We expect the exchange rate of the pound sterling to continue to rise against the dollar, ...

Technical analysis USD/CHF

We expect a rise in the exchange rate of the dollar against the Swiss franc, to stabilize ...

Technical analysis USD/JPY

We expect a rise in the price of the dollar against the Japanese yen, to stabilize the pri...

සියලුම තොරතුරැ
පෑම්

වැඩෙන්න සහ කළමනාකරණය කරන්න
ඔබේ ආයෝජන සමග

පෑම්ගි ණුම

තවත් දැනගන්න

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2020 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ