මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

Uniglobe Markets කුමක් සඳහාද ?

සැබෑ ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදන තැරැව්කරණ ( ECN Broker) ආයතනයකි
අවම විදේශ

වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න

ප්‍රචාරක කටයුතු

තැම්පතු සඳහා 60% ක බෝනස් මුදලක්
මිතුරෙකුට හදුන්වා දී $ 100 ක් උපයා ගන්න.

දැන්ම අයදුම් කරන්න

නොමිලේ පුහුණුව

නොමිලේ සහ පහසුවෙන් විදේශ විනිමය වෙළෙඳාම පුහුණුව
තැම්පතුවක් අවශ්

දැන්ම අයදුම් කරන්න

ක්ෂණික අරමුදල්

දේශීය බැංකු තැම්පතු
ආරක්ෂිත ඊ-මුදල් පසුම්බි 10 ක්
ණය පත් / හර පත් /

වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න

වෙළෙඳ ගිණුම්

 • Micro ගිණුම
 • Mini ගිණුම
 • Standard ගිණුම
 • ECN Classic ගිණුම
 • ECN Elite ගිණුම
 • විවෘත කිරීමේ අවම තැම්පතුව: 100$ කින් විදේශ විනිමය වෙළෙඳාම අරඹන්න.

  1: 500 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි

  0.01 ක අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය : කුඩාම කොටස් ප්‍රමාණයෙන් වෙළෙඳාම් කිරීමට අවස්ථාව

  1.5 තරම් කුඩා තැරැව්කරණ ගාස්තු: විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ තරඟකාරී තැරව්කරණ ගාස්තු

  කොමිස් නැත , මාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි:හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ .

  ප්‍රසාද දීමනා :රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න
 • විවෘත කිරීමේ අවම තැම්පතුව: 250 $ කින් විදේශ විනිමය වෙළෙඳාම අරඹන්න.

  1: 400 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි.

  0.1 ක අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය

  1.3 තරම් කුඩා තැරැව්කරණ ගාස්තු: විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ තරඟකාරී තැරව්කරණ ගාස්තු

  කොමිස් නැත , මාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි: හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ .

  ප්‍රසාද දීමනා: රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න
 • විවෘත කිරීමේ අවම තැම්පතුව : 1000$ කින් විදේශ විනිමය වෙළෙඳාම අරඹන්න

  1: 200 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි .

  සම්මත කොටස් 1 ක අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය

  තැරැව්කරණ ගාස්තු පිප් 1 ක් වැනි කුඩා අගයකි .

  කොමිස් නැත , මාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි:හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ .

  ප්‍රසාද දීමනා : රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න
 • 1000$ කින් ශුද්ධ ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදන ජාල තැරැව්කරණ ගාස්තු සමඟ වෙළෙඳාම

  1: 100 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි

  අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය 0.1 කි .

  තැරැව්කරණ ගාස්තුව අය නොකෙරේ: අමතර පැනවුණු ගාස්තු වලින් තොරව අන්තර් – බැංකු තැරැව්කරණ ගාස්තු පමණයි.

  කොමිස්: සම්මත කොටස් 1 කට 10$ බැගිනිමාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි: හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ

  ප්‍රසාද දීමනා :රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න
 • 10,000$ කින් ඉහළ සේවා සහ ශුද්ධ ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදන ජාල තැරැව්කරණ ගාස්තු සමඟ වෙළෙඳාම

  1: 100 දක්වා වන ලීවරණය: ඔබගේ වෙළෙඳ විභවය උපරිම කරවයි .

  සම්මත කොටස් 1 ක අවම වෙළෙඳ ප්‍රමාණය

  තැරැව්කරණ ගාස්තුව අය නොකෙරේ: අමතර සැඟවුණු ගාස්තු වලින් තොර අන්තර් – බැංකු තැරැව්කරණ ගාස්තු පමණයි.

  කොමිස් වශයෙන්: සම්මත කොටස් 1 කට 7$ බැගිනි මාරුකිරීමේ ගාස්තු හෝ යළි ආයෝජනය කිරීමේ ගාස්තු නොමැත .

  සියළුම වෙළෙඳ උපායමාර්ග අනුමතයි: හෙජින්(Hedging) , ස්කැල්පින් (Scalping) , විශේෂඥ උපදේශක (EA’s)

  පුද්ගලික ගිණුම් කළමනාකරුවකු සහ නොමිලේ විවිධ භාෂාවලින් පුහුණුව සැපයේ .

  ප්‍රසාද දීමනා :රිසි පරිදි තෝරා ගැනීමට විවිධ ප්‍රවර්ධන දීමනා


  කරුණාකර සම්පූර්ණ නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා යොමු වන්න

සජීවී තැරැව්කරණ ගාස්තු

 • විදේශ විනිමය
 • වෙළඳ භාණ්ඩ
 • දර්ශක
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.21734 1.21737
  USDJPY109.375 109.379
  USDCHF0.98273 0.98281
  GBPUSD1.39402 1.39410
  AUDUSD0.75760 0.75767
  GBPJPY152.478 152.491
  EURGBP0.87320 0.87329
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL68.32 68.35
  UKOIL73.59 73.64
  XAUUSD1322.99 1323.17
  XAGUSD16.572 16.582
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002654.5 2654.9
  US3024184.01 24188.41
  GER3012449 12449
  AUS2005935 5937
  NAS1006603.80 6604.80
  ESP359849 9856
  JPN22522364.10 22374.80

US Dollar against the Yen, Sideway

The USD / JPY pair traded this week between 106.850 and 107.850 levels ..[Read More]

Posted on අප්‍රේල් 24, 2018 at 07:07 පෙරවරු

The EURUSD did not show any attempt to ride this week

The EURUSD did not show any attempt to rise this week, as the pair is ..[Read More]

Posted on අප්‍රේල් 24, 2018 at 07:02 පෙරවරු

Oil prices, a return to $80 per barrel.

The price of oil barrel traded above 65.00 levels this week, and the p ..[Read More]

Posted on අප්‍රේල් 16, 2018 at 08:29 පෙරවරු

වෙළෙඳ නිෂ්පාදන

ෆොරෙක්ස්

නවීන ජංගම දුරකථන සහ පරිගණක මගින් MT4 මෘදුකාංගය යොදාගෙන ප්‍රධාන මුදල් යුගල, හැරවුම් මුදල් යුගල , සුළු මුදල් යුගල යන ඕනෑම විදේශ විනිමය යුගලක් මත අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වෙළෙඳාමෙහි නිරත වන්න.

වෙළෙඳ භාණ්ඩ

රන්, රිදී, තඹ ඇතුළු අනෙකුත් වටිනා ලෝහ වර්ග මතද බොරතෙල්, පෙට්‍රෝලියම්, සැහැල්ලු පෙට්‍රෝලියම්, ස්වාභාවික වායු ඇතුළු අනෙකුත් බලශක්ති ප්‍රභේද මතද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ආයෝජනය කරන්න.

දර්ශක

ඇමරිකානු , යුරෝපීය සහ ආසියානු දර්ශක මත වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වෙළෙඳාමෙහි නිරත වන්න

Copyright © 2015-2018 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back