මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.13321 1.13323
  USDJPY112.956 112.961
  USDCHF0.99388 0.99397
  GBPUSD1.26003 1.26007
  AUDUSD0.71773 0.71780
  GBPJPY142.329 142.339
  EURGBP0.89931 0.89937
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL50.78 50.81
  UKOIL60.06 60.09
  XAUUSD1242.43 1242.52
  XAGUSD14.606 14.616
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002583.6 2584.1
  US3023913.45 23915.64
  GER3010739 10740
  AUS2005615 5620
  NAS1006559.90 6562.00
  ESP358814 8819
  JPN22521250.90 21265.00

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Dow Jones Technical Analysis

The Dow Jones index continues to decline to reach levels below 24100, stability below this...

Oil Technical Analysis

The price of oil continues to decline and is now stabilizing around the 51.30 level. Stabi...

XAU / USD Technical Analysis

The price of gold fell to settle below 1238.00, and stability below this mentioned level i...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

පුර්ණ කතු හිමිකාරිත්වය © 2015-2018 uniglobemarkets.com.සියලුම හිමිකම් ඇවිරි ඇත
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ