මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.14272 1.14276
  USDJPY110.581 110.585
  USDCHF0.99469 0.99477
  GBPUSD1.27458 1.27463
  AUDUSD0.73087 0.73093
  GBPJPY140.946 140.955
  EURGBP0.89650 0.89659
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL64.89 64.92
  UKOIL71.74 71.77
  XAUUSD1185.62 1185.80
  XAGUSD14.766 14.776
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002849.8 2850.3
  US3025680.79 25685.19
  GER3012229 12236
  AUS2006353 6355
  NAS1007383.18 7386.28
  ESP359406 9411
  JPN22522215.40 22229.50

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

XAU / USD Technical Analysis

The price of gold continues to decline and now settles around 1175.00, and stability below...

USD / JPY Technical Analysis

The USD / JPY pair is trading positively and is now settling around the 111.00 level. Stab...

USD / CHF Technical Analysis

The dollar against the Swiss franc continues to rise and is now settling around 0.9970. Co...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

පුර්ණ කතු හිමිකාරිත්වය © 2015-2018 uniglobemarkets.com.සියලුම හිමිකම් ඇවිරි ඇත
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ