මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.13523 1.13527
  USDJPY110.829 110.835
  USDCHF1.00081 1.00088
  GBPUSD1.30730 1.30737
  AUDUSD0.71708 0.71714
  GBPJPY144.888 144.901
  EURGBP0.86834 0.86843
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL56.40 56.43
  UKOIL66.32 66.36
  XAUUSD1344.91 1345.02
  XAGUSD16.051 16.060
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002779.7 2780.2
  US3025896.95 25901.16
  GER3011318 11325
  AUS2006094 6096
  NAS1007068.90 7072.00
  ESP359130 9137
  JPN22521456.40 21470.50

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Dow Jones Technical Analysis

The Dow Jones Index continues to rise and is now settling around the 25850 level, stabiliz...

Oil Technical Analysis

The price of oil continues to rise to settle now around 56.30, stability above this level ...

XAU / USD Technical Analysis

Gold continues to rise and is now stabilizing around 1325.00. Any trading above this level...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2019 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ