මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.11371 1.11461
  USDJPY107.833 108.002
  USDCHF0.94892 0.95152
  GBPUSD1.24506 1.24563
  AUDUSD0.61651 0.61840
  GBPJPY134.384 134.513
  EURGBP0.89466 0.89516
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL23.16 23.35
  UKOIL28.15 28.17
  XAUUSD1630.84 1631.86
  XAGUSD14.443 14.494
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002532.9 2533.9
  US3021554.30 21557.80
  GER309546.19 9548.59
  AUS2006650 6656
  NAS1007576.20 7577.70
  ESP359276 9284
  JPN22518746.40 18763.36

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis EUR/USD

We expect the exchange rate of the euro to rise against the dollar, and it now stands arou...

Technical analysis GBP/USD

The exchange rate of the British pound rises against the dollar, and the price stabilizes ...

Technical analysis USD/JPY

The dollar versus the Japanese yen is trading negatively to settle now around the 109.50 l...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2020 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ