මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.16576 1.16583
  USDJPY109.987 109.994
  USDCHF0.98768 0.98782
  GBPUSD1.32630 1.32642
  AUDUSD0.74400 0.74409
  GBPJPY145.871 145.900
  EURGBP0.87886 0.87904
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL68.99 69.04
  UKOIL75.35 75.39
  XAUUSD1269.10 1269.28
  XAGUSD16.437 16.444
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002756.2 2756.7
  US3024602.24 24606.64
  GER3012558 12565
  AUS2006240 6243
  NAS1007198.65 7201.75
  ESP359782 9787
  JPN22522543.40 22557.50

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Gold Analysis : When will the gold come out of its tunnel?

Gold has managed to expand the trading tunnel and make it between 1366 and 1300 levels tra...

EURUSD Technical Analysis

We can consider that the EURUSD trading the beginning of this month is negative by 1.19100...

Gold Technical Analysis

A breach and a rebound in trading below 1333 and a drop to 1316 could take the pair to 131...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

පුර්ණ කතු හිමිකාරිත්වය © 2015-2018 uniglobemarkets.com.සියලුම හිමිකම් ඇවිරි ඇත
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ