මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.08404 1.08408
  USDJPY109.826 109.830
  USDCHF0.98182 0.98190
  GBPUSD1.30519 1.30528
  AUDUSD0.67271 0.67274
  GBPJPY143.342 143.358
  EURGBP0.83049 0.83059
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL52.40 52.43
  UKOIL57.35 57.38
  XAUUSD1581.37 1581.49
  XAGUSD17.727 17.730
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5003388.4 3389.2
  US3029468.50 29471.80
  GER3013749.05 13756.25
  AUS2006650 6656
  NAS1009657.87 9660.17
  ESP359276 9284
  JPN22523546.14 23558.10

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis EUR/USD

The price of the euro against the dollar continues to decline, as it now stabilizes around...

Technical analysis GBP/USD

The exchange rate of the British pound rises against the dollar to settle around the level...

Technical analysis USD/JPY

The dollar versus the Japanese yen is trading positively, as the price now stabilizes arou...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2020 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ