මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.12154 1.12157
  USDJPY108.608 108.615
  USDCHF0.99904 0.99914
  GBPUSD1.25859 1.25867
  AUDUSD0.68711 0.68717
  GBPJPY136.695 136.709
  EURGBP0.89105 0.89112
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL52.48 52.51
  UKOIL61.06 61.09
  XAUUSD1334.05 1334.16
  XAGUSD14.792 14.801
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002893.4 2894.2
  US3026151.95 26155.43
  GER3012116 12118
  AUS2006539 6545
  NAS1007494.90 7498.00
  ESP359170 9178
  JPN22521136.40 21153.50

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical Analysis EUR/USD

The EURUSD pair is falling, and the pair is now settling around 1.1200. Trading below the ...

GBP / USD Technical Analysis

We expect the pair to depreciate against the dollar, and the price is stabilizing around 1...

USD / CHF Technical Analysis

The USDCHF is pushing higher and settling around 0.9980, stabilizing above this level is c...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2019 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ