මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.14478 1.14480
  USDJPY112.433 112.437
  USDCHF0.99679 0.99686
  GBPUSD1.29476 1.29481
  AUDUSD0.70586 0.70591
  GBPJPY145.576 145.587
  EURGBP0.88411 0.88416
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL69.07 69.10
  UKOIL79.06 79.09
  XAUUSD1225.67 1225.79
  XAGUSD14.538 14.549
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002722.2 2722.7
  US3025040.57 25043.97
  GER3011364 11364
  AUS2005829 5834
  NAS1007040.55 7042.65
  ESP358807 8812
  JPN22521925.90 21940.00

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

XAU / USD Technical Analysis

Gold continues to rise, settling now around 1226.00. Any trading above this level should b...

USD / JPY Technical Analysis

We still expect the dollar to depreciate against the Japanese Yen, to trade negatively aro...

USD / CHF Technical Analysis

USDCHF continues to rise, we will hold our expectations for the pair and now settle around...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

පුර්ණ කතු හිමිකාරිත්වය © 2015-2018 uniglobemarkets.com.සියලුම හිමිකම් ඇවිරි ඇත
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ