මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.12914 1.12916
  USDJPY109.580 109.595
  USDCHF0.96208 0.96237
  GBPUSD1.2667 1.2672
  AUDUSD0.69680 0.69701
  GBPJPY138.816 138.848
  EURGBP0.89114 0.89147
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL38.97 39.00
  UKOIL41.87 41.90
  XAUUSD1685.27 1686.29
  XAGUSD17.414 17.454
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5003188.1 3189.0
  US3027084.30 27087.80
  GER3012765.61 12773.11
  AUS2006650 6656
  NAS1009809.71 9812.21
  ESP359276 9284
  JPN22523134.13 23141.09

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis EUR/USD

The euro exchange rate continues to rise against the dollar, and it now stands around the ...

Technical analysis GBP/USD

The appreciation of the exchange rate of the British pound against the dollar continues to...

Technical analysis USD/CHF

The price of the US dollar against the Swiss franc now settles around 0.9560. We expect a ...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2020 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ