මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.10825 1.10826
  USDJPY108.690 108.691
  USDCHF0.98487 0.98490
  GBPUSD1.31413 1.31415
  AUDUSD0.68288 0.68291
  GBPJPY142.830 142.840
  EURGBP0.84334 0.84338
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL58.95 58.97
  UKOIL64.11 64.12
  XAUUSD1467.09 1467.13
  XAGUSD16.678 16.682
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5003134.1 3134.9
  US3027890.80 27893.10
  GER3013083 13084
  AUS2006650 6656
  NAS1008362.09 8363.39
  ESP359276 9284
  JPN22523359.08 23365.64

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis EUR/USD

We expect the negative trading of the euro against the dollar to continue, as the price wi...

Technical analysis GBP/USD

The exchange rate of the British pound against the dollar continues to rise and settles ar...

Technical analysis USD/JPY

The dollar versus the Japanese yen is trading negatively, and settles around the 108.60 le...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2019 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ