මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.20777 1.20837
  USDJPY103.773 103.873
  USDCHF0.89074 0.89146
  GBPUSD1.3588 1.3593
  AUDUSD0.77010 0.77065
  GBPJPY141.011 141.213
  EURGBP0.88819 0.88942
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL52.04 52.07
  UKOIL54.81 54.84
  XAUUSD1828.19 1829.21
  XAGUSD24.730 24.783
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5003759.0 3759.4
  US3030762.80 30764.00
  GER3013770.57 13772.63
  AUS2006691 6692
  NAS10012785.86 12786.71
  ESP359123 9123
  JPN22528287.85 28299.00

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis EUR/USD

Our expectations continue for the bearish trend of the price of the euro against the dolla...

Technical analysis USD/CHF

We expect the dollar’s exchange rate to continue against the Swiss franc, so that the pr...

Technical analysis USD/CAD

The negative trading of the US dollar against the Canadian dollar continues, to settle now...

සියලුම තොරතුරැ

Multiple Trading Platform

Uniglobe Markets offers the industry's leading trading platforms : Meta Trader 4 (MT4) and Meta Trader 5(MT5).
So choose the platform that suits your trading style and determine which platform is right for you.

පෑම්

වැඩෙන්න සහ කළමනාකරණය කරන්න
ඔබේ ආයෝජන සමග

පෑම්ගි ණුම

තවත් දැනගන්න

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2021 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ