මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.12402 1.12420
  USDJPY111.932 111.956
  USDCHF1.01418 1.01470
  GBPUSD1.29877 1.29987
  AUDUSD0.71495 0.71544
  GBPJPY145.355 145.546
  EURGBP0.86482 0.86558
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL64.09 64.12
  UKOIL71.50 71.54
  XAUUSD1275.53 1275.70
  XAGUSD15.003 15.007
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5002906.9 2907.4
  US3026571.97 26576.16
  GER3012241 12242
  AUS2006289 6294
  NAS1007694.40 7697.50
  ESP359575 9581
  JPN22522244.40 22258.50

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical Analysis EUR/USD

The EUR / USD pair continues to rise and the pair is stabilizing around 1.1300, holding ab...

GBP / USD Technical Analysis

The Pound Sterling continues to depreciate against the US Dollar, and the pair is settling...

USD / CHF Technical Analysis

The USDCHF continues to rise, and the pair is currently stabilizing around the 1.0100 leve...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2019 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ