මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.10904 1.10909
  USDJPY110.114 110.179
  USDCHF0.96755 0.96857
  GBPUSD1.30039 1.30164
  AUDUSD0.68742 0.68768
  GBPJPY143.207 143.367
  EURGBP0.85214 0.85335
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL58.82 58.86
  UKOIL65.09 65.12
  XAUUSD1557.00 1557.60
  XAGUSD18.016 18.043
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5003324.2 3325.0
  US3029314.00 29317.30
  GER3013533.17 13540.37
  AUS2006650 6656
  NAS1009161.51 9163.81
  ESP359276 9284
  JPN22524048.72 24055.28

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis EUR/USD

The euro against the dollar continues in negative trades, as the price now stabilizes arou...

Technical analysis GBP/USD

The price of the British pound falls against the dollar, and the price now stabilizes arou...

Technical analysis USD/JPY

The dollar versus the Japanese yen is trading positively, as the price now stabilizes arou...

සියලුම තොරතුරැ

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2020 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ