මුල් පිටුව. - Uniglobe Markets

සජීවී පැතිරීම

 • ෆොරෙක්ස්
 • කොමොඩිටීස්
 • ඉන්ඩයිසිස්
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  EURUSD1.18522 1.18524
  USDJPY104.678 104.679
  USDCHF0.90593 0.90596
  GBPUSD1.3128 1.3133
  AUDUSD0.71047 0.71048
  GBPJPY137.442 137.446
  EURGBP0.90266 0.90272
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  USOIL40.16 40.18
  UKOIL41.71 41.74
  XAUUSD1921.64 1921.84
  XAGUSD24.969 24.985
 • සංකේතයලංසු අගයපිරිනැමුම් අගය
  SPX5003422.9 3423.4
  US3028111.40 28115.40
  GER3012532.47 12533.75
  AUS2006111 6112
  NAS10011643.18 11645.41
  ESP359276 9284
  JPN22523522.37 23528.92

ප්රමිති කාර්යන් සඳහා පමණි. මිල ගණන් ප්රමාද විය හැක

ආර්ථිකමය දිනදර්ශනය

තාක්ෂණිකමය විශ්ලේෂණ

Technical analysis EUR/USD

The exchange rate of the euro against the dollar is returning to rise again, to settle now...

Technical analysis GBP/USD

The exchange rate of the pound sterling against the dollar is rising, to settle now around...

Technical analysis USD/CHF

The decline in the price of the US dollar against the Swiss franc continues, and the price...

සියලුම තොරතුරැ

Multiple Trading Platform

Uniglobe Markets offers the industry's leading trading platforms : Meta Trader 4 (MT4) and Meta Trader 5(MT5).
So choose the platform that suits your trading style and determine which platform is right for you.

පෑම්

වැඩෙන්න සහ කළමනාකරණය කරන්න
ඔබේ ආයෝජන සමග

පෑම්ගි ණුම

තවත් දැනගන්න

යුනිග්ලෝබ් මාර්කට්ස් හවුල් වැඩසටහන්

යුනිග්ලෝබ් වෙළඳපල හවුල්කාරත්ව වැඩසටහන් වලින් ප්රمයෝජන ගැනීම මගින් ඔබේ ආදායම හා ව්යාෙපාර පුළුල් කරගන්න

අපගේ අද්විතීය වැඩසටහන් තනි පුද්ගලයන් සහ සමාගම් සඳහා සුදුසු වේ.

Copyright © 2015-2020 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ