අවදානම හෙළි කිරීමේ ප්‍රකාශය - Uniglobe Markets

අවදානම හෙළි කිරීමේ ප්‍රකාශය

අවදානම හෙළි කිරීමේ ප්‍රකාශය

අවදානම පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම: වෙනස්වීම් සඳහා වන ගිවිසුම් බොහෝවිට නියමිත කල්පිරීමේ දිනයක් නොමැති සංකීර්ණ මූල්‍ය නිෂ්පාදන වේ. එමනිසා විවෘත කරන ලද වෙනස්වීම් සඳහා වන ගිවිසුමක් කල් පිරෙන්නේ ඔබ විසින් එය නිම කිරීමට තෝරාගත් දිනයේදීය. වෙනස්වීම් සඳහා වන ගිවිසුම් ලීවරණය කරන ලද නිපැයුම් බැවින් ඔබගේ ආයෝජිත ප්‍රාග්ධනය සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමිවී යාමේ ඉහළ අවදානමක් පවතී. මේ හේතුවෙන් වෙනස්වීම් සඳහා වන ගිවිසුම් සියළුම පුද්ගලයන්ට නොගැලපීමට ඉඩ ඇත. ඔබට අහිමිවීමෙන් බලපෑමක් ඇති නොවන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක අවදානමක් නොගත යුතුය. වෙළෙඳ තීරණ ගැනීමට ප්‍රථම, ඔබගේ අත්දැකීම් මට්ටම පිළිබඳව ස්වයං තක්සේරුවක් සිදු කිරීමටත් ගැබ්ව ඇති සියළු අවදානම් තත්වයන් පිළිබඳව අවබෝධ කරගැනීමටත් වගබලා ගත යුතුය. අවශ්‍ය සෑම විටකදීම ස්වාධීන උපදේශ ලබාගැනීමට පසුබට නොවන්න.

 1. ප්‍රකාශනය නිවේදනය කිරීමේ අභිප්‍රායන්

1.1 ආයතන නියාමන සම්මුති වලට අනුව ඔබට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සමඟ වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් තුළ වෙළෙඳාමෙහි නිරත වීමට යෝජනා කිරීමේදී අවදානම හෙළි කිරීමේ ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කළ යුතු බැවිනි.

1.2 වෙනස්වීම් සඳහා වන ගිවිසුම් තුළ වෙළෙඳාමට සම්බන්ධ වන සියළුම අවදානම් තත්ත්වයන් සහ අනෙකුත් ලක්ෂණ මෙම නිවේදනයට අන්තර්ගත කළ නොහැකි බව මෙහිදී සඳහන් කළ යුතුය; ඔබගේ තීරණ ඔබ දැන උගත් කරුණු මත පදනම්ව ගත් බවටත් අවම වශයෙන් පහත දක්වා ඇති කරුණු සැලකිල්ලට ගත් බවටත් තහවුරු කර ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

 1. නිපැයුම් පිළිබඳ විස්තරය

2.1 වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුමක් යනු ක්‍රියාකරීත්වය ප්‍රතිවර්ත වන විදේශ විනිමය, වටිනා ලෝහ වර්ග, වෙළෙඳ භාණ්ඩ සහ සමාගම් කොටස් යනාදිය මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම යන ක්‍රියා වලින් එකක් ඉටුකිරීමට එකිනෙකා අතර ඇති කර ගන්නා කොන්ත්‍රාත්තුවකි; මිලදී ගැනීමකදී ලාභය හෝ අලාභය තීරණය කරනු ලබන්නේ වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම මිලදීගත් අගය සහ එය විකිණූ අගය අතර අන්තරයෙන් වන අතර විකිණීමකදී ලාභය හෝ අලාභය තීරණය කරනුයේ මිලදී ගැනීමකට ප්‍රතිලෝම ආකාරයටයි. වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් මගින් වෙළෙඳාම සිදුවන්නේ මිල සීමා අරමුණු කොටගෙනය එමනිසා වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම හෝ එයට අදාල නිපැයුම භෞතිකව ඔබ වෙත නොසපයන බව සඳහන් කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස සමාගම් කොටස් මත වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුමක් මගින් වෙළෙඳාමෙහි නිරත වීමේදී, හුදෙක් සමාගම් කොටස් මිලෙහි සිදුවන ඉහළයාම හෝ පහළයාම පමණක් සලකාබලනු විනා, අදාල සමාගම් කොටස් සත්‍ය වශයෙන්ම මිලදී ගැනීමක් සිදු නොකෙරේ.

2.2 වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වල අගයන් දිනය පුරාම උච්චාවචනය වේ, වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වල සිදුවන මෙම මිල සංචලන වෙළෙඳපළ තොරතුරු උපයෝජ්‍යතාවට පමණක් සීමා නොවී එයද ඇතුළුව තවත් සාධක ගණනාවක් මත තීරණය වේ.

 1. ක්‍රියාකාරිත්වය

3.1 වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වල පසුගිය ක්‍රියාකාරිත්වය, එහි අනාගත ක්‍රියාකාරිත්වය තීරණය කිරීමේදී ඵලදායී දර්ශකයක් නොවන බව සඳහන් කළ යුතුය.

 1. වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් හා සංඝටිත ප්‍රධාන අවදානම් තත්ව

4.1 වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් මගින් වෙළෙඳාමෙහි නිරතවීමට ප්‍රථම, ඔබ එහි අන්තර්ගත අවදානම් තත්ව අවබෝධ කරගත් බවට සහතික කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යය වේ. වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් ලීවරණය කරන ලද නිපැයුම් වේ; මේ නිසා අනෙකුත් මූල්‍යමය නිපැයුම් සමඟ සන්සන්දනය කරන විට ඒවා ඔබගේ ප්‍රාග්ධනයට ඉහළ මට්ටමක අවදානමක් ගෙන එනු ලැබේ. වෙළෙඳපළ තත්වයන් මත වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වල වටිනාකම් ඉහළ හෝ පහළ යනු ඇත.

4.2 වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් ලීවරණය කරන ලද නිපැයුම් වේ යන කාරණාව හේතුකොටගෙන, වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වෙළෙඳාම ඔබට නොගැලපීමට ඉඩ ඇත එබැවින් අවශ්‍ය සෑමවිටම ස්වාධීන උපදෙස් ලබාගත යුතුය. වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් මගින් වෙළෙදාමේ නිරත වීමේදී ඉතා සුළු කාල පරාසයකදී සැලකියයුතු අලාභයන් සිදු වීමට ඉඩකඩ පවතින බැවින් දූරදර්ශී අවදානම කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ ලාභ ලැබීමේ සම්භාව්‍ය තුලිත කරගැනීම අනිවාර්ය වේ.

4.3 අන්තර්ගතව ඇති අවදානම් තත්වයන් හදුනාගෙන මිස ඔබ වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් මගින් වෙළෙඳාම ආරම්භ නොකළ යුතුය.

 1. ප්‍රාග්ධන හානිය

5.1 වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් යනු ලීවරණය කරන ලද නිපැයුම් වන බැවින්, ඔබ විසින් ආයෝජනය කරන ලද මුළු ප්‍රාග්ධනයම වුවද අහිමිකරලීමට තරම් ඉහල මට්ටමේ අවදානමක් ඒවා තුළ ගැබ්ව පවතී. කෙසේ නමුත්, යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය ” සෘණ ශේෂ ආරක්ෂන” පදනම මත කටයුතු කරන බව සඳහන් කළ යුතුය; එමගින් අදහස් කෙරෙනුයේ ඔබගේ මූලික ආයෝජනයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක අහිමිවීමක් සිදු නොවන බවයි.

 1. ණය අවදානම

6.1 වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් මගින් වෙළෙඳාමෙහි නිරත වීමේදී, ඔබ ක්‍රියාකාරී ලෙස කවුන්ටරයට එපිටින් වන ගණුදෙනුවකට ඇතුළත් වීම සිදුවේ; එයින් ගම්‍ය වන්නේ යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය ඔස්සේ විවෘත කළ ගණුදෙනුවක් වෙනත් අස්ථිත්වයක් ඔස්සේ අවසන් කළ නොහැකි බවයි. විධිමත් වෙළෙඳපළවල සිද්ධ කෙරෙන ගණුදෙනු සමග සන්සන්දනය කරන විට කවුන්ටරයට එපිටින් සිද්ධ කෙරෙන ගණුදෙනු තුළ විශාල අවදානමක් අන්තර්ගත වීමට ඉඩ ඇත, සාම්ප්‍රදායික හුවමාරුකරනය එයට හොඳම නිදසුනකි; එයට හේතුකාරකය වන්නේ කවුන්ටරයට එපිටින් වන ගණුදෙනුවකදී කේන්ද්‍රීය ගණක පාර්ශවයක් නොමැති වීම සහ ගණුදෙනුවට සහභාගි වන දෙපාර්ශවයෙන් එක් පාර්ශවයකට කිසියම් ණය අවදාමක් දැරීමට සිදුවීම (හෝ පැහැර හැරීමේ අවදානම)

 1. ලීවරණය (ගියරුම)

7.1 සාම්ප්‍රදායික වෙළෙඳාමේදී මෙන් නොව, වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වෙළෙඳාමේදී ගණුදෙනුවේ මුළු වටිනාකමින් ඉතා කුඩා කොටසක් පමණක් ගෙවීමෙන් වෙළෙඳාමෙහි යෙදීමට ඔබට අවස්ථාව උදා වේ. කෙසේවෙතත්, ලීවරණය නොහොත් ගියරුම යොදාගන්නා විට වෙළෙඳපොළෙහි සිදුවන කුඩා වෙනස්වීමක් ඔබගේ ගණුදෙනුවේ විශාල වටිනාකම් වෙනස්වීමක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇති බව සඳහන් කළ යුතුය. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය 1:1 සිට 1:500 දක්වා වූ නම්‍යශීලී ලීවරණයන් පිරිනමනු ලැබේ. මෙටා ට්‍රේඩර් 4 මෘදුකාංගය තුළ පෙන්වන වේලාවෙන්, සෑම සිකුරාදාවකම 21.00 සිට 24.00 දක්වා කාලය තුළදී සහ යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය විශේෂයෙන් සඳහන් කරන කාල පරාස වලදී ගණුදෙනු විවෘත කිරීමේදී ලීවරණ අනුපාතය 1.100 අගයෙහි තබා ගැනීමට ආයතනය විසින් කටයුතු කරනු ලැබේ. මීට අමතරව පසුකාලීනව වෙනස්කමක් සිදුවන්නේ නම් යථා පරිදි ඔබව දැනුවත් කෙරෙනු ඇත.

7.2 සෑම විටකදීම ඔබගේ ගණුදෙනු සඳහා ආදේශ වන ලීවරණයන් ආයතනය විසින් පාලනය කරනු ලබන බව සඳහන් කළ යුතුය, ඔබගේ වෙළෙඳ ධාරිතාව මත පදනම්ව ලීවරණය අඩු කිරීමට අයිතිය ආයතනය සතුව පවතී.

 1. සීමාන්තික ගිණුම සහ අනෙකුත් අවශ්‍යතා

8.1 සෑම විටකදීම,ඔබගේ වෙළෙඳ ගිණුමෙහි විවෘත කරන ලද ගණුදෙනුවක් නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීමට ප්‍රමාණවත් සීමාන්තිකයක් පවතින බවට ඔබ විසින් තහවුරු කර ගත යුතුය, ඊට අමතරව, විවෘත කර ඇති ගණුදෙනු අරමුදල් හිඟ වීම හේතුවෙන් අවසන් වී යාම වලක්වාගැනීමට විවෘත කර ඇති සෑම ගණුදෙනුවක් පිළිබඳවම ඔබගේ නිරන්තර අවධානය යොමු කළ යුතුය; එවන් කිසිදු සිදුවීමක් ඔබට දැනුම්දීම ආයතනය සතු වගකීමක් නොවන බවද සඳහන් කළ යුතුය.

8.2 සීමාන්තික මට්ටම 45% යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් මෙටා ට්‍රේඩර් මෘදුකාංගය සඳහා (විසි පහ) අගයේදී, තම අභිමතය පරිදි වඩාත් අලාභදායී ගණුදෙනුවෙන් පටන් ගෙන ගණුදෙනු අවසන් කර දැමීමේ බලය ආයතනය සතුය. මීට අමතරව, සීමාන්තික මට්ටම 40% යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් මෙටා ට්‍රේඩර් මෘදුකාංගය සඳහා (විස්ස) අගයේදී, වඩාත් අලාභදායී ගණුදෙනුවෙන් පටන් ගෙන වෙළෙඳවල මිල ගණන් වලට ස්ව්‍යංක්‍රීයවම ආයතනය විසින් ගණුදෙනු අවසන් කිරීම ආරම්භ කෙරේ.

8.3 විශේෂඥ උපදේශක වැනි අමතර මෘදුකාංග වල සහය ලබාගෙන වෙළෙඳාමෙහි යෙදීමට අවසර ලැබෙනුයේ යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ තනි අභිමතය පරිදි පමණි. වෙළෙඳ ගිණුමකින් මිල පරස්පරය වැනි අසාමාන්‍ය වෙළෙඳ රටාවන් හෝ කුමන හෝ ආචාර විරෝධී ගණුදෙනු හඳුනාගතහොත් එම ගිණුම අවලංගු කර දැමීමට හෝ∕ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටත්∕ගණුදෙනුවක ආරම්භය හා අවසානය අතර කාල අන්තරය මිනිත්තු දෙකකට වඩා අඩු නම් එම ගණුදෙනු අවලංගු කිරීමටත් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයට බලය ඇත.

 1. අසාමාන්‍ය වෙළෙඳපල තත්ව

9.1 අසාමාන්‍ය වෙළෙඳපල තත්ව යටතේදී, ඔබට හෝ ආයතනයට පාලනය කළ නොහැකි පෙරදැකිය නොහැකි සිද්ධීන් ආපසු හැරවීමට වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් සීඝ්‍රයෙන් උච්චාවචනය වීමට ඉඩ ඇත. එහි ප්‍රථිඵලයක් වශයෙන්, නියමිත මිලගණන් වලදී ඔබගේ නියමයන් සහ ‘නැවතුම් අලාභය’ වැනි නියමයන් ඉටු කිරීමට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයට නොහැකි විය හැකි බැවින් පසුව සිදුවන අලාභයන් සීමා කිරීමට සහතික විය නොහැකිය.

9.2 ජාතික හා අන්තර්ජාතික සමාජආර්ථිකය, දේශපාලනික සිද්ධි, වෙළෙඳ ව්‍යාපාරික වැඩසටහන් හා ප්‍රතිපත්ති, ආණ්ඩුක්‍රම ක්‍රියාකාරකම් සහ කෘෂිකාර්මික වටපිටාවන් ඇතුළු බොහෝ අනෙකුත් කාරණා වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් වල මිලගණන් වලට බලපෑම් කරනු ලැබේ.

 1. වෙළෙඳ මෘදුකාංග කොන්දේසි

10.1 සත්‍ය ∕ සජීවී සේවා සැපයුම් ජාලය ඔස්සේ ඔබට ඉදිරිපත් කරනු ලබන මිල අනුපාත විශ්වාස කළ හැකි මූලාශ්‍ර වලට පමණක් අදාල මිලගණන් සම්බන්ධ තොරතුරු මත පදනම් වූ ඒවා වේ, යම් අවස්ථාවන්හිදී මෙම සේවා සැපයුම් ජාලයේ සිදුවන බිඳවැටීම් හේතුවෙන් මිලගණන් සම්බන්ධ තොරතුරු ගණුදෙනුකරු වෙත නොලැබීමට ඉඩ ඇත.

10.2 ඔබ නිරන්තරයෙන් ‘උපකාර’ ලේඛනය හෝ වෙළෙඳ මෘදුකාංග පරිශීලක මාර්ගෝපදේශනය මගින් උපදෙස් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ; යම්කිසි අයුරකින් ගැටුම්කාරී වාතාවරණයක් උදාවුවහොත් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනයේ තනි අභිමතය තුළ නිශ්චය නොකළහොත් බලපැවැත්වෙන්නේ සේවා ගිවිසුමේ අඩංගු කරුණු වේ.

 1. සන්නිවේදනය

11.1 යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය විසින් එවනු ලැබූ පණිවිඩ නොලැබීමෙන් හෝ ප්‍රමාද වී ලැබීමෙන් ඇතිවන කිසිදු අලාභහානියක වගකීම ආයතනය විසින් දරණු නොලැබේ.

11.2 ඊට අමතරව, අනවසර මාර්ග ඔස්සේ ඔබ වෙත ප්‍රවේශනය කරනු ලබන දෝෂ සහිත තොරතුරු හේතුවෙන් පැනනගින කිසිදු අලාභහානියකට යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය කිසිදු වගකීමක් දරණු නොලැබේ.

11.3 වෙළෙඳ මෘදුකාංගය ඔස්සේ ඔබට එවනු ලැබූ අභ්‍යන්තර පණිවුඩ නොලැබීම හෝ නොකියවීම සම්බන්ධයෙන්ද වගකීම යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය විසින් දරනු නොලැබේ; එවනු ලැබූ පණිවිඩයක් නොලැබුනහොත් හෝ ලැබුණු පණිවිඩයක් දින 7 ක් ඇතුළත කියවීමෙන් වැලකී සිටියහොත් එය ස්ව්‍යංක්‍රීයවම මැකී යාම සිදුවේ.

11.4 යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය විසින් ඔබ වෙත එවනු ලබන පණිවුඩ වල අඩංගු තොරතුරු වල පෞද්ගලිකත්වය රැකගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ සතු වගකීමකි.

11.5 තවදුරටත්, ඔබගේ වෙළෙඳ ගිණුමට තුන්වන පාර්ශවයක අනවසර ප්‍රවේශවීම හේතුකොටගෙන පැනනගින්නාවූ ඕනෑම අලාභහානියක් ඔබ විසින් භාර ගත යුතු අතර එවැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය වගකීම් දරන්නේ නැත.

 1. නොවැලැක්විය හැකි හදිසි ආපදා තත්ව

12.1 නොවැලැක්විය හැකි හදිසි ආපදා තත්වයකදී පැන නගින ඕනෑම අලාභයක් ඔබ විසින් භාරගත යුතුය.

12.2 වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා ‘සේවාදායක ගිවිසුම’ තුළ ඇති ‘නොවැලැක්විය හැකි හදිසි ආපදා තත්ව’ කොටස කියවන්න.

 1. බදුකරණය

13.1 වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් තුළ ආයෝජනය කිරීමේදී අදාල මූල්‍ය භාණ්ඩය භෞතිකව බාර දීමක් ඇතුළත් නොවන නමුදු කාර්යාලීය ගාස්තු ඇතුළු, කුමන හෝ බද්දකට ඔබව යටත් වන්නේ නම් එය සනාථ කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය නම් බදු උපදෙස් ලබා ගන්න.

 1. ගිණුම් පරීක්ෂාව

14.1 විවෘත කරන ලද, අවසන් කරන ලද ගණුදෙනු වලට පමණක් සීමා නොවී ඒවාද ඇතුලත්ව, ඔබගේ සියළු වෙළෙඳ ගිණුම්, වෙළෙඳ මෘදුකාංගය ඔස්සේ පරීක්ෂා කරන්න. ඊට අමතරව, යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් සේවාදායක අවකාශය තුළින් ඔබගේ වෙළෙඳ අවශ්‍යතා අනුව මුදල් තැන්පත් කිරීම හෝ ආපසු ගැනීම සහ ගිණුම් පාලනය කිරීම සිදු කළ හැකිය.

 1. ගාස්තු සහ අනෙකුත් ගෙවීම්

15.1 වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් මගින් වෙළෙඳාමේ නිරත වීමට ප්‍රථම ඔබ විසින් එයට සම්බන්ධ ප්‍රතිආයෝජන ගාස්තු , කොමිස් මුදල් , තැරැව්කරණ ගාස්තු ( අදාළ වන්නේ නම්, දළ ලාභයද ඇතුළත්ව ) යන පිරිවැය පිළිබඳව සලකා බලන්න. සියළුම ගාස්තු වර්ග මූල්‍ය කොන්දේසි තුළින් දැකගත නොහැකිය ( උදාහරණයක් ලෙස, සමහර ගාස්තු වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුමක වටිනාකමෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්නට ලැබේ ). වෙනස්වීම සඳහා වන ගිවිසුම් මගින් වෙළෙඳාමට අදාළ සියලු ගාස්තු, කාලයෙන් කාලයට, වෙනස්කිරීමේ අයිතිය යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය සතුව පවතී; යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ නිතිපතා අලුත් වන ගාස්තු සමඟ සබැඳි තොරතුරු ඔබ විසින් වටහාගැනීම සහ පිළිගැනීම සිදු විය යුතුය.

 1. ප්‍රතිආයෝජන ගාස්තු අගය

16.1 ප්‍රතිආයෝජන ගාස්තුවක් යනු විවෘත කල ගණුදෙනුවක් රාත්‍රියක් මුළුල්ලේ තබා ගැනීමේදී එකතු කරනු ලබන හෝ අඩු කරනු ලබන පොළිය වේ. තබාගනු ලබන ගණුදෙනුව මත පදනම්ව සහ ගණුදෙනුවට ඇතුළත් වන මුදල් යුගලට, අනුකූලව ඔබගේ වෙළෙඳ ගිණුම හර වීම හෝ බැර වීම යන දේවලින් එක් දෙයක් සිදුවේ. ඔබගේ වෙළෙඳ ගිණුම සෑම දිනකදීම (සේවා සැපයුම් ජාලයේ වේලාවෙන්) 23:59:31 ට සසඳන අතර ප්‍රථිඵල වන මුදල ඔබගේ ගිණුමෙහි නම්කර ඇති මුදල් වර්ගයට ස්ව්‍යංක්‍රීයවම පරිවර්තනය කරනු ලැබේ.

බදාදා දිනයක විවෘත කර රාත්‍රියක් මුළුල්ලේ විවෘතව තබා ගන්නාවූ ගණුදෙනුවක් සඳහා ප්‍රතිආයෝජන අගය වෙනත් දිනවලදී අගය මෙන් තුන් ගුණයක් වේ; මෙයට හේතුව බදාදා දිනකදී විවෘත කර රාත්‍රීයක් මුළුල්ලේ තබා ගන්නා ගණුදෙනුවක අගය තක්සේරු කිරීම සිදුවන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදා දිනයකදී වීමය, නමුත් එදින සිට බැංකු වසා තැබෙන බැවින්, අගය තක්සේරු කිරීම සිදුකරනුයේ සඳුදා දිනයේදී වන අතර ගණුදෙනුකරු අමතර දින දෙකක් සඳහා වන පොලියට යටත් වේ. සිකුරාදා සිට සඳුදා දක්වා ප්‍රතිආයෝජන ගාස්තු එක් දිනයක් ලෙස සලකා අය කරනු ලැබේ. යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය අයකරනු ලබන ප්‍රතිආයෝජන අනුපාත අන්තර්-බැංකු අනුපාත මත පදනම්ව ඒවා බව කරුණාවෙන් සළකන්න; යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් ආයතනය එකී ප්‍රතිආයෝජන පොළී අනුපාත අත්‍යවශ්‍ය යැයි හැගෙන වතාවක් පාසා යාවත්කාලින කරනු ලැබේ. ඔබ යුනිග්ලෝබ් මාකට්ස් වෙබ් අඩවියට පිවිස අදේශවන ප්‍රතිආයෝජන අගයන් පිළිබඳව දැනුවත් වීමට එකඟ විය යුතුය.

Copyright © 2015-2022 uniglobemarkets.com.All rights reserved.
Request a Call Back
ප්‍රතිපෝෂණ